Familie & pårørende

 

 

Familie & Pårørende

Når Hesselagergård går ind i en visitation med en anbringendemyndighed, fastsætter vi målene i en behandlingsplan ud fra handleplanen. Efterhånden som vi lærer barnet / den unge at kende tilretter vi indsatmål / delmål således at disse er målrette det enkelte barn / den unge.

Tæt afstand til

Kommuneskole

Heldagsskole

Daginstitutioner

Svømmehal

Sportshal

Lokal sejlklub

Boldbaner

Rideklub

Spejdergrupper

Gymnastikforeninger

DIV GODKENDELSER:

Serviceloven § 66

  • 66 Anbringelsessteder for børn og unge kan være

1) almene plejefamilier,

2) forstærkede plejefamilier,

3) specialiserede plejefamilier,

4) netværksplejefamilier,

5) egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder,

6) opholdssteder for børn og unge,

7) døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger, eller

8) pladser på efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling.

Stk. 2. Det er en betingelse for, at der kan træffes afgørelse om anbringelse af børn og unge efter § 52, stk. 3, nr. 4, 5 eller 7, eller efter § 19, stk. 1, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet i et anbringelsessted, at anbringelsesstedet er godkendt efter § 66 b, stk. 1, § 66 e, stk. 1, eller § 66 f, stk. 1, eller efter § 5 i lov om socialtilsyn.

Stk. 3. Døgninstitutioner kan oprettes og drives af kommuner, jf. § 4, eller af regioner, jf. § 5, stk. 1, nr. 3 og 4, og stk. 7, eller som selvejende institutioner, som kommunalbestyrelsen eller regionsrådet indgår aftale med.

 

Serviceloven § 107

  • 107 Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold

1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og

2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.